• Medisch seksuoloog
 • ’s Avonds spreekuur
 • Gratis kennismaken
 • Ook via videobellen

Privacyverklaring

Dr. D. de Haas, arts-seksuoloog NVVS te Amsterdam

Kom in contact

Privacyverklaring

Dr. D. de Haas,
arts-seksuoloog NVVS te Amsterdam

Kom in contact

Privacy

Bij Compass Integrative Medicine hechten wij groot belang aan de privacy van patiënten. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden, welke zijn ontleend aan de AVG (de Europese verordening die regels bevat voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor het doel van gegevensverwerking.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Uw rechten – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dit in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en onze medische dienstverlening in de praktijk laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Door het achterlaten van uw persoonsgegevens geeft u toestemming om deze te verwerken voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

Online

Wilt u daadwerkelijk gebruik maken van de online (zelfhulp), dan worden voor dat doel allen uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt. Uw e-mailadres gebruiken wij om u mail te sturen met follow-up vragen. Vertrouwelijke medische gegevens willen wij niet per mail uitwisselen, maar uitsluitend in persoonlijk contact.

Contactformulier  

Indien u het contactformulier invult, geeft u uw naam, e-mail en telefoonnummer op met als doel dat wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij in rechtstreeks contact uw vragen voorafgaand aan en over onze dienstverlening kunnen beantwoorden.

Persoonlijke dienstverlening

Kiest u voor persoonlijke dienstverlening van Compass Integrative Medicine dan verwerken wij ten behoeve van onze hulpverlening aan u de volgende gegevens:

 • NAW gegevens:
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • Burgerservicenummer.

N.B. In alle gevallen geldt: wij adviseren u om per email geen vertrouwelijke en/of medische gegevens te sturen. Deze behoren in een face-to-face of telefonisch contact verstrekt te worden en niet per mail.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht of u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

We kunnen gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering van persoonlijke dienstverlening wel aan derden verstrekken, uitsluitend met als doel de verleende zorg te kunnen factureren en betaald te krijgen. Deze gegevens zijn beperkt tot de gegevens die op grond van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg of de polisvoorwaarden noodzakelijk zijn om een declarabele nota te maken.

Beveiliging

Wij nemen de vereiste beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van uw medische gegevens is tenminste vijftien jaar. Andere gegevens worden tenminste vijf tot zeven jaar bewaard.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Compass Integrative Medicine  draagt geen verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Google

Compass Integrative Medicine gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring of op onze websites. Compass Integrative Medicine behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beperkte aansprakelijkheid

Compass Integrative Medicine spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Al uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan Compass Integrative Medicine niet aansprakelijk gesteld worden door negatieve dan wel illegale invloeden van buitenaf. Compass Integrative Medicine streeft echter naar een zo veilige mogelijke omgeving.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende al hetgeen op de website van Compass Integrative Medicine staat dan wel via de website is aan te schaffen, dat wil zeggen de volledige inhoud en onderdelen daarvan en zowel teksten als methode en werkwijzen, berusten bij Compass Integrative Medicine. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van al ditgene is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Compass Integrative Medicine, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij op onderdelen anders aangegeven is.

Disclaimer

 Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Compass Integrative Medicine niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, stellen wij het op prijs als u dit aan ons doorgeeft. Wij zullen de grootst mogelijke inspanning leveren om eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk te corrigeren.

De online dienstverlening (zelfhulp) is naar haar aard niet te beschouwen als individuele therapie of medische zorg. Gebruik en toepassing van zelfhulp is uw eigen verantwoordelijkheid. Compass Integrative Medicine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie en/of de zelfhulpmethode.

Heeft u medische, lichamelijke en/of psychische klachten, dient u altijd uw (huis)arts of een andere professionele hulpverlener te raadplegen. Desgewenst kunt u ook contact met ons op te nemen voor een face-to-face contact. De professionele hulp van Compass Integrative Medicine zelf in deze is beperkt tot medisch seksuologische hulpverlening.

Zoals in de gehele gezondheidszorg is er bij een face-to-face contact in de praktijk of per (video)-telefoon) voor Compass Integrative Medicine een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.

Kom kennismaken
Kom kennismaken

Verdere informatie over: